Tento web používá cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím cookies. Více informací

FAQ

 

O včasné výuce cizích jazyků

 

Mortimer English Club podporuje kampaň EU Piccolingo  

Hlavním cílem Piccolingo kampaně je zvýšení povědomí rodičů o výhodách výuky cizích jazyků v raném věku dětí. Kampaň se také soustředí na případné obavy rodičů, zvláště ohledně intelektuálního rozvoje svých dětí.  

Tento dokument tak nabízí rodičům odpovědi na to, jak výuka jazyků děti obohatí ještě před jejich nástupem do formálního vzdělávacího systému.

1. Proč je osvojení cizího jazyka v raném věku pro malé děti tak důležité? Je to opravdu tak, že „čím dříve, tím lépe“?
Je důležité využít velký potenciál malých dětí. Osvojování cizích jazyků má velmi pozitivní efekt. Nové zvukové vzory procvičují jejich vědomý poslech, což dětem umožňuje lépe se soustředit na svůj vlastní jazyk. Toto je velmi dobře připraví na poslech, který budou později potřebovat ve škole.

 

Sociální aspekty včasného učení se jazyku jsou zajímavé a pro děti přínosné. Děti rozpoznají důležitost zvuků, gramatiky, slov a vět, ale také si rozvíjí schopnost adaptovat se na věci, které jsou pro ně kulturně neznámé.

 

2. Nemáte obavy a pochybnosti z vyvíjení přehnaných požadavků na děti?
Myšlenka, že na děti jsou vyvíjeny přehnané požadavky, je nesmyslná, hlavně pokud mluvíme o přibližně 45 minutách týdně. I v dvojjazyčných školkách, kde například francouzský učitel používá „jiný“ jazyk – v tomto případě francouzštinu – v každodenním životě a ojediněle čte dětem pohádky, nepřipadá otázka „přehnaných požadavků“ v úvahu. Tlak přichází pouze tehdy, když jsou v krátkém časovém úseku stanoveny konkrétní výsledky jako oficiální učební cíle, když dítě zažije strach kvůli špatnému zacházení nebo když rodiče pro své děti nastaví příliš ambiciózní cíle.

 

3. Může výuka cizích jazyků v raném věku poškodit vývoj mateřského jazyka?
Může jej ovlivnit, ale je to dočasné. Nebyl hlášen žádný případ, že by po 36 měsících věku dítěte způsobila výuka cizího jazyka opravdové problémy s mateřským jazykem či jeho používáním. Naopak, znalost zvuku a rytmu jazyka je posilována, a když se dítě učí psát v cizím jazyce, objevuje se sklon k přirozenému srovnávání mezi dvěma psacími systémy. Samozřejmě se procvičuje i schopnost srovnávat věci jako vyšší úroveň myšlenkového procesu. Je vždy důležité být schopný rozlišovat mezi povrchně stejnými systémy. Děti jsou šťastné, spolupracují a mají snahu komunikovat, což je výkon, kterého chceme dosáhnout a který se očekává v souladu s učebními osnovami na této úrovni.

 

4. Může být výuka cizích jazyků v raném věku nebezpečná pro utváření identity?
Děti neví, že existuje rozmanitost, takže ji jako takovou nevidí, nebo ji pouze pozorují v ostatních dětech, aniž by ji zažily. Tím, že se učí 2 jazyky, že se učí myslet ve 2 jazycích, děti žijí a zažívají pluralitu, takže již nejsou vězni jednolité identity. Jedna z nejčastějších kritik výuky cizích jazyků v raném věku se týká nebezpečí vytvoření vykořeněné osobnosti. Vlastně se vytváří lidi, kteří mají kořeny stejně jako ostatní, ale kteří vědí, že jejich kořeny nejsou ty jediné možné a že je tolik kořenů, kolik je lidí.

 

5. Zlepšuje učení se cizímu jazyku v raném věku také kognitivní schopnosti?
Tato formulace je vlastně v některých směrech správná. Jiný jazyk je výzva. Jiný jazyk je fascinující. Materiály jsou krásně propracované. Když přijde návštěvník ze sousední země, probudí se v hostitelovi zvědavost a chce porozumět svým hostům. Existuje výzkum, který ukazuje, že učení se cizímu jazyku v raném věku může zlepšit neverbální kognitivní schopnosti jako třeba matematiku.

 

6. Je pro děti, které se učí cizí jazyk ve velmi mladém věku, snazší učení dalších jazyků?
Je to pro ně snadné, pokud zůstaly motivovány díky dobrým instrukcím a učitelé je postavili do stimulujících situací, ve kterých vidí, jak je jazyk vlastně potřebný.

 

7. Jakou roli hraje průprava, kterou mají předškolní a školní učitelé? Jak může být zlepšena?
Učitelé na obou úrovních potřebují více znalostí a pochopení procesu učení se jazykům, stejně jako způsob, jak toto usnadnit a metody pro hodnocení efektu jejich snažení. Pro pracující učitele musí být jednodušší udělat krátký praktický školící program nebo se zúčastnit výuky na školách v zahraničí.

 

8. Co se stane, pokud děti dále nepokračují ve výuce ve škole nebo pokud se ve škole učí jiný cizí jazyk? Byly snahy začít se učit jazyky v předškolním věku zbytečné?
Problém kontinuity existuje v každém případě, i pokud se děti začnou učit angličtinu ve školce a poté pokračují ve stejném jazyku ve škole.

 

Je méně vážné, pokud hlavní prioritou výuky jazyka v raném věku není pouze získání praktických dovedností ovládání určitého jazyka, ale pokud je více obecná. Jak je uvedeno v Akčním plánu Komise 2004-2006: Výuka jazyků ve školce a na základní škole je efektivní, protože zde jsou vytvářeny klíčové postoje vůči jiným jazykům a kulturám a položeny základy pro pozdější výuku jazyků.

 

I když je méně prostoru pro jazyky na dalších úrovních vzdělávání, výuka jazyka v raném věku otevře mysl dětí a zbaví je strachu z učení se jazykům a jeho vnímaných obtíží.

 

9. Je velmi dobré podporovat výuku jazyka v raném věku a dvoj- či vícejazyčné školky, ale v mnoha zemích neexistují struktury či podpora pro rodiče nebo nejsou vždy dostupné pro všechny rodiny. Co dělá komise pro to, aby to zlepšila?
V celé Evropě je obecným trendem snižovat věk, kdy se děti začínají učit cizím jazykům. Ale najdeme samozřejmě velké rozdíly zemi od země. Kompetence komise je v této oblasti velmi limitovaná. Členské státy jsou hlavními agenty zodpovědnými za dosáhnutí cílů stanovených v Barceloně. Co může komise udělat a dělá je upřednostňovat tuto otázku, zvýšit povědomí, podpořit snahy ve členských státech a vytvářet součinnosti.

 

Komise také podporuje projekty výuky cizích jazyků v raném věku skrze program celoživotního vzdělávání.

 

Autor: Redakce kampaň Piccolingo – kampaň v rámci EU za zvýšení povědomí o důležitosti včasné výuky cizího jazyka

 

Mortimer English Club ČR - podporuje kampaň Piccolingo